Můžeme v dohledné době kolonizovat jiné planety?


Vesmír fascinoval lidstvo odjakživa. Již staré národy snily o tom, že se lidé jednou podívají i mezi hvÄ›zdy. K tomu se pozdÄ›ji pÅ™idala i myÅ¡lenka kolonizace jiných planet. A dnes by se zdálo, že nÄ›co takového není nemožné, alespoň pokud jde o naÅ¡e blízké souputníky, jako například Mars. Znamená to tedy, že se brzy doÄkáme prvních marÅ¥anských kolonií?

 

sonda na Marsu

 

Ne tak docela. JistÄ›, technologicky by nÄ›co takového bylo možné, avÅ¡ak stále je zde Å™ada dalších pÅ™ekážek, které je nutné pÅ™ekonat. Tou první a nejvÄ›tší z nich jsou finance. Takovýto projekt by totiž byl nesmírnÄ› drahý, což si v souÄasné dobÄ› žádná vláda nemůže dovolit. A pokud jde o bohaté soukromé osoby, ani ty Äasto nemají dostateÄné prostÅ™edky na nÄ›co takového.

 

Dále je zde problém, jak lidi na Marsu udržet. Není zde totiž atmosféra, a vzhledem k chybÄ›jícímu magnetickému poli ani nemůže být. Nelze zde tedy nasázet například fotosyntetizující Å™asy a bakterie, které by vyrábÄ›ly kyslík a pak jen Äekat, až jej bude dostateÄné množství. NÄ›co takového by bylo možné pouze v uzavÅ™ených prostorách, například pod kopulemi, což ale pÅ™ináší další problém – kdo by je postavil?

 

fotografie Marsu

 

JistÄ›, kolonisté si mohou pÅ™ivézt urÄité zásoby ze ZemÄ›, avÅ¡ak ty rozhodnÄ› staÄit nebudou, zvláštÄ› když budeme poÄítat s tím, že se bude jednat o jednosmÄ›rnou cestu. Zatím totiž nemáme technologii, která by dokázala lidi dopravit tam i zpÄ›t.

 

Dalším problémem je, že jen cesta samotná by trvala dva roky. PÅ™itom je potÅ™eba poÄítat s psychologickými efekty, které nÄ›co takového bude mít, například ponorková nemoc. A ta se může týkat každého ÄlovÄ›ka, bez ohledu na to, jak dobrou a odolnou psychiku má.

 

Je tedy jasné, že v takovýto projekt je v nejbližších letech nereálný. Plánují se však postavit základny na Měsíci, který je mnohem blíže. A ty mohou posloužit jako prototypy těch, které nám v budoucnu pomohou kolonizovat i jiné planety.