Je konec automobilům se spalovacími motory?


Automobily se staly dnes běžnou souÄástí naší spoleÄnosti. AvÅ¡ak i ony se vÅ¡ak, stejnÄ› jako mnoho ostatních vÄ›cí, vyvíjí. DneÅ¡ní automobily jsou od tÄ›ch prvních k nerozeznání. A tento vývoj pokraÄuje jeÅ¡tÄ› dnes. Jednou z vÄ›cí, které se pomalu mÄ›ní, je i způsob, jakým jsou pohánÄ›ny. Jako první se jednalo o konÄ›, následnÄ› pÅ™iÅ¡ly spalovací benzinové a naftové motory a dnes se dostávají do popÅ™edí auta na elektÅ™inu.

 

dobíjení elektromobilu

 

Je také pravdou, že i vlády evropských zemí je znaÄnÄ› podporují. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t z toho, že se plánuje zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory bÄ›hem nÄ›kolika let. OvÅ¡em, podobnÄ› jako kteroukoliv zmÄ›nu, ani tuto nepÅ™ijímá velká Äást lidí snadno. Proto je toto rozhodnutí pomÄ›rnÄ› kontroverzní, a vzbuzuje otázku, zda je skuteÄnÄ› reálné, aby k tomuto zákazu doÅ¡lo, aniž by se lidé zaÄali bouÅ™it.

 

Musíme vÅ¡ak pÅ™iznat, že každá zmÄ›na vzbuzuje odpor, neboÅ¥ valná Äást lidí je pÅ™irozenÄ› konzervativní a zmÄ›ny nenesou snadno. Navíc elektrické automobily, jako každá nová technologie, mají jeÅ¡tÄ› urÄité problémy, které je jeÅ¡tÄ› potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it. Ty vÅ¡ak také pÅ™ispívají k tomu, že elektromobily jsou běžnou veÅ™ejností hůře pÅ™ijímané. K tomu pÅ™ispívají i nÄ›která média, která tyto problémy jeÅ¡tÄ› zveliÄují.

 

mytí automobilu

 

Jaká je tedy budoucnost? Když se podíváme na historii, zjistíme, že takových zmÄ›n již bylo mnoho, pÅ™iÄemž nÄ›které již byly zmínÄ›ny. Ve skuteÄnosti vÅ¡ak situace není tak horká, jak se může na první pohled zdát. Je také pravdÄ›podobné, že se velmi brzy stane to, že spalovací motory u automobilů postupnÄ› vymizí, i když to bude trvat pravdÄ›podobnÄ› jeÅ¡tÄ› nÄ›kolik desetiletí.

 

Znamená to, že bychom měli elektrická auta nekriticky přijímat? Samozřejmě nikoliv. Je potřeba poukazovat na jejich chyby a nutit tak výrobce, aby je opravili. Jen tak si zajistíme, že i v budoucnu budeme mít auta, která jsou nejen rychlá, ale také spolehlivá a neporuchová, což je to zdaleka nejdůležitější.